X

Проект

Проект

Наименование на проекта - Активни граждани на община Стражица за ефективно и професионално управление

Оперативна програма – Добро управление

Приоритетни оси -Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса

Кратко описание
Проектът цели изграждането и създаването на предпоставки за партньорско отношение между местните власти, гражданите и бизнеса чрез създаването на иновативен за община Стражица подход, а именно създаването на електронна платформа за насърчаване на гражданското участие „Активен гражданин“. Чрез нея се създава възможност идеите на гражданите да могат пряко да се реализират и обществото да бъде своеобразен коректив на политическите приоритети. В рамките на проекта ще се извърши проучване и анализ на гражданското участие, на общинската администрация и нейното отворено и прозрачно управление, насочено към гражданите. Проектното предложение предвижда провеждането на широка информационна кампания за насърчаване на гражданското участие и промотиране на електронно базирана платформа „Активен гражданин”. Създаването на „Работна група за сътрудничество между община, НПО, бизнес, граждани и др. заинтересовани страни“ е част от дейността за изпълнение на публични политики чрез съвместни действия между община и НПО. Въз основа на задълбочения анализ и изведените резултати, се предвижда съставяне, отпечатване и разпространение на „Наръчник за съдействие на обществеността на община Стражица“.

Цели на проектното предложение

Стратегическа цел: Осъществяване на открито и отговорно управление в условията на партньорство между община Стражица, гражданите и бизнеса.
Основна цел: Повишаване на взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса; нарастване на активността на НПО при изпълнението и мониторинга на политики и законодателство; отправяне на препоръки за подобряване на административното обслужване, за по-добра регулаторна среда, за подобряване на бизнес средата, за борба с корупцията, за предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, за спазване на етичните норми от държавните служители.
Специфична цел: Създаване на „Работна група за сътрудничество между община, НПО, бизнес, граждани и др. заинтересовани страни“ за реализиране на по-широко участие на гражданите и нарастване активността на НПО при формулирането, изпълнението и мониторинга на местни политики и законодателство. Създаване на ентернет базирана платформа „Активен гражданин“.
Целите на проектното предложение съответстват на целите на процедурата, а реализирането на проекта и тяхното изпълнение се очаква да доведе до подобряване на социално-икономическата среда, резултат от по- откритото и отговорно управление в община Стражица и до повишаване на взаимодействието между гражданите и администрацията.
Целите на проекта са в унисон с допълнителен протокол към „Европейска харта за местно самоуправление“, който утвърждава като основен демократичен принцип правото на гражданите да участват в управлението на своята държава. Целите са в съответствие с поредица от нормативни актове в Република България, основно с нейната конституция. В нея е регламентирана възможността за решения на гражданите при допитвания и участието им в местните органи за самоуправление и контрол. Поредица от нормативни актове определят различни и конкретни аспекти от участието на гражданите в местната власт – „Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление“, „Изборен кодекс“, „Закон за нормативните актове“и др. Целите са съобразени с анализа от „Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г.“ Съобразени са също и с „Европейска харта за местното самоуправление“ , с „Кодекс на добрите практики за гражданско участие в процеса на вземане на решения“ на Съвета на Европа. Проектът се стреми да отговори на създалата се необходимост от развит граждански капацитет и реализиране на действаща и развита пряка демокрация като се отчита фактът на намалялото до липса в годините на прехода доверие на гражданите в държавните и местни органи на управление. 

Смяна на Езика